İstanbul Finans Merkezi Altyapı Komitesi
Skip Navigation Links.

 Faaliyetler 

Alt Çalışma Grupları
Mevcut durum analizlerinin yapılması, önerilerin ve eylem planının geliştirilmesi için alanlarında uzman kişilerin katılımıyla alt çalışma grupları oluşturulmuş ve analiz raporu ile 2011 eylem planı bu gruplar tarafından hazırlanmıştır. Çalışmalar, Altyapı Komitesi İFM Proje Ofisi tarafından bütüncül bir formata dönüştürülmüştür.
İFM Altyapı Komitesi web Portalı
Çalışma grupları arasında bilgi – belge paylaşımı ve iletişimin sağlanması ile Altyapı Komitesi faaliyetlerinin takibinin yapılabilmesi için yalnızca üyelere açık bir portal oluşturulmuştur. Çalışmalar bu portal üzerinden paylaşılmakta, duyurular ve tartışmalar bu portal üzerinden yürütülmektedir.
Arama konferansları
Farklı görüşleri bir araya getirmek ve ortak akıl üretmek amacıyla 07.02.2011 tarihinde “Kümelenme, Ofis ve Konut” 14.02.2011 tarihinde “Ulaşım, Enerji ve Doğal Afetler”, 17.02.2011 tarihinde “Eğitim ve Sağlık” ile 21.02.2011 tarihinde “Turizm ve Güvenlik” konularında arama konferansları düzenlenmiştir.
Alt çalışma gruplarının revizyonu

Gerçekleştirilen arama konferansları ile eğitim, sağlık ve güvenlik alt çalışma gruplarının İBB’nin yetkilerini aşan sorunlarla ilgilendikleri sonucuna varılmış ve bu grupların başkanlıklarının İBB koordinatörlüğünden çıkarılması kararı alınmıştır. Ayrıca, profesyonel desteğin geliştirilmesi için yeni kişilerin katılımı sağlanarak bu gruplarda revizyona gidilmiştir.

Web sitesi

Şeffaf bir ortam sağlamak için katılımcı planlama esaslarıyla oluşturulan İFM Altyapı Komitesi web sitesi, Altyapı Komitesi çalışmalarının takibi, bilgi-belge paylaşımı, ilgili kurum ve kişilerin arasında iletişimin sağlanması, kamunun ve ilgilenenlerin projeyi ve çalışmaları takibinin kolaylaştırılması ile görüşlerin paylaşımı için oluşturulmuştur.

Anket çalışması

İlk aşamada iş yerine, ikinci aşamada ise personele yapılacak olan iki aşamalı anket çalışmasının amacı, mevcut durum hakkında bilgi sağlamak, verileri güncellemek ve önümüzdeki süreçte sağlıklı projeksiyonlar üretmektir. Teknoloji komitesi işbirliği ile yürütülen çalışmadan elde edilmek istenen veriler, hâlihazırda kentteki finans kurumları sayısı, niteliği, altyapı sorunları, yer seçiminde etkili faktörler, finans sektörü çalışanları sayıları, profili ve çalışanların altyapı ile ilgili yaşadıkları sorunlardır.
İşyerlerine uygulanacak anket sorularının revizyonu devam etmekte olup, personele yapılacak anketin soruları için henüz geri bildirim alma sürecine girilmemiştir. Anket web üzerinden ilgili finans kuruluşlarına iletilmek suretiyle yapılacaktır.

Dünya kentleri araştırması
İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olması diğer dünya kentleri ile rekabet edebilmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla, bu süreçte diğer finans merkezlerinin ve dünya kentlerinin de takip edilmesi ve İstanbul’da hedeflerin konması yolunda yardımcı olması için bu kentlerin incelenmesi gereklidir. Bu kapsamda, Altyapı Komitesi İFM Proje Ofisi çalışmalarını sürdürmektedir. Şimdiye kadarki çalışmalara analiz raporunda yer verilmiştir.
Analiz raporu ve 2011 eylem planı

Analiz Raporu ve 2011 Eylem Planı İFM Altyapı Komitesi Alt Çalışma Grupları tarafından hazırlanmış olup İFM Altyapı Komitesi Proje Ofisi tarafından bütüncül bir çalışma haline getirilmiştir. Dokümanlar bağlantısından rapora ve eylem planına erişebilir, İletişim bağlantısından görüş ve önerilerinizi İFM Altyapı Komitesi Proje Ofisi’ne iletebilirsiniz.

A2 ve A3 numaralı eylemlere ilişkin bilgilendirme toplantısı

26 Mayıs 2011 tarihinde AKOM toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Altyapı Komitesi üyeleri, çalışma gruplarından temsilciler,  İFM Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesi üyeleri ve İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’nden finans merkezi olarak ön plana çıkabilecek bölgelerle ilgili plan ve proje çalışmalarının sorumluları katılım sağlamıştır.
A-2 Eylemi kapsamında, İstanbul’un finans merkezi olması yönünde odaklanılabilecek ürünleri/hizmetleri tespit etmek üzere çalışmalarını sürdüren Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesi “İFM kapsamında hangi ürün ve hizmetlerde yoğunlaşmanın olacağı ve bunun için nasıl bir mekansal yapılanmanın gerekeceği” konusunda bilgi alınmıştır.
A-3 Eylemi kapsamında; finans merkezi olarak ön plana çıkan bölgelere ilişkin mevcut, devam eden ve gelecekte yapılması hedeflenen plan ve proje çalışmalarının değerlendirildiği bir bilgilendirme alınmıştır.